Świętego Antoniego z Padwy

Rzymskokatolicka Parafia

  

Odwiedziło nas:

Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Bieżący miesiąc
Dotychczas
48
173
434
2777
20210

Twój IP: 54.81.178.153
2017-10-17 11:52

 

Kochani Parafianie i Sympatycy! W tym roku przeżywamy wielki jubileusz 100–lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej. Objawienia te związane są z osobą św. Jana Pawła II, szczególnie z dramatycznym zamachem na życie papieża Polaka.
Objawienia Matki Bożej Fatimskiej dotyczą też bezpośrednio sprawy pokoju na świecie. Ludzkość odczuwa lęk przed groźbą III wojny światowej, a Matka Boża Fatimska przestrzegała świat przed możliwością utraty pokoju, jeśli nie podporządkuje się woli Bożej zawartej w Dziesięciu Przykazaniach.
Orędzie Matki Bożej Fatimskiej skierowane do wszystkich chrześcijan i współczesnego świata pozostaje wciąż aktualne i czeka na swoje wypełnienie. Zawarte jest ono w następujących słowach:
„Jestem Najświętszą Maryją Panną Różańcową. Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła swoje życie, by Boga tak ciężko obrażanego dłużej nie martwiła:
1/ Nawracajcie się! Przestańcie grzeszyć! Świętymi bądźcie!
2/ Módlcie się! Odmawiajcie różaniec!
3/ Czyńcie pokutę za swoje grzechy! Umartwiajcie się!”
Kolejne, prywatne objawienia sługi Bożej, siostry Łucji, mówią, że ludzie od Niepokalanego serca Maryi winni czerpać pokój, który Bóg Jej powierzył.
Umiłowani Bracia i Siostry! W tych niezwykłych chwilach dziejów Kościoła i świata pragniemy odpowiedzieć Bogu na Jego wołanie o nawrócenie ludzkich serc udziałem rodzin naszej parafii w peregrynacji Figury Matki Bożej Fatimskiej.

o. Serafin OFM - proboszcz

 

Nawiedzenie Rodzin przez Matkę Bożą Fatimską


Jak przyjąć Matkę Bożą w naszych domach?
1. Figura przebywa 24 godziny w każdej rodzinie, która pragnie ją przyjąć.
2. Przejęcie figury odbywa się każdego dnia podczas Mszy św. o godz. 18.00 w tygodniu (piątek 17.00), zaś w niedziele o godz. 11.30.
3. Wraz z figurą przekazywane są modlitewnik i różaniec, które mogą być pomocą we właściwym przeżyciu czasu Nawiedzenia.
4. Swoje przeżycia w czasie przyjęcia figury można odnotować w specjalnej Kronice.
5. W czasie Nawiedzenia niech towarzyszy nam ufna modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej. Poniżej zamieszczamy propozycję układu modlitw.
6. W pierwszą sobotę każdego miesiąca o godz. 8.00 odprawiana jest Msza św. w intencji rodzin, które przyjęły figurę. Wszystkie rodziny zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie w naszym kościele w najbliższą pierwszą sobotę po Nawiedzeniu.

Proponowany przebieg Nawiedzenia
Wniesienie figury do domu
1. Wniesienie figury do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu: stół nakryty białym obrusem, dwie świece (może być gromnica), kwiaty, kropidło i woda święcona, którą matka lub ojciec pokropi wszystkich zebranych.
2. Przywitanie: pieśń O Maryjo witam Cię…
3. Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk 1,39-56)
4. Odmówienie Składu Apostolskiego (wyznanie wiary).
5. Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej.

Wieczorny pacierz przy figurze
1. Wieczorny pacierz całej rodziny.
2. Modlitwa różańcowa.
3. Pod Twoją obronę

Apel Jasnogórski o godz. 21.00
1. Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego.
2. Można też skorzystać z medialnego przekazu Apelu Jasnogórskiego (Radio Maryja, Radio Jasna Góra lub TV TRWAM). Zachęcamy, aby włączyć się do śpiewu Apelu i wysłuchać towarzyszących mu rozważań.

Pacierz poranny
1. Kiedy ranne wstają zorze.
2. Zachęcamy, aby pozostający w domu w dowolnym dla siebie czasie zaśpiewali Godzinki i odmówili część różańca świętego.

Modlitwy w ciągu dnia
1. Powracający ze szkoły / pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólnie przed figurą.
2. O godz. 15.00 odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Modlitwa przed przekazaniem obrazu następnej rodzinie
Litania do św. Jana Pawła II i śpiew: O Maryjo żegnam Cię…

 

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ RODZINY NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

O Maryjo, Dziewico i Matko Boga, rodzina nasza, którą widzisz u Twych stóp, poświęca się dziś uroczyście Twojemu Niepokalanemu Sercu.
Poświęcamy się Twojemu Niepokalanemu Sercu bez reszty, a więc: naszą ojczyznę, nasze serca, nasze ciała, nasze dusze - wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Tobie poświęcamy nasze doczesne i duchowe troski, nasze prace i trudy, nasze radości i cierpienia.
Maryjo, uświęć nas i błogosław nam!
Prosimy Cię, o najukochańsza Matko, nie odmawiaj nam swojej opieki i napełnij nas swoim duchem. Obdarz nas swoim usposobieniem:
- duchem miłości Boga i posłuszeństwa, aby nasz dom stawał się coraz bardziej domem pokoju;
- duchem obyczajności i pobożności, abyśmy głęboką czcią otaczali ciało i duszę;
- duchem modlitwy i umartwienia, byśmy przez częste przyjmowanie sakramentów świętych, a przede wszystkim przez odmawianie świętego różańca, zachowali i pomnażali w sobie łaskę Bożą;
- duchem bezinteresownej miłości bliźniego, abyśmy coraz bardziej stawali się jednym sercem i jedną duszą;
- duchem wierności obowiązkom i sumienności, aby każdy z nas przez przezwyciężenie wygodnictwa coraz więcej podobał się Tobie i sprawiał Ci radość.
O Niepokalane Serce Maryi!
Prosimy Cię, dozwól, aby z Twojego Serca popłynął do nas wszystkich strumień tych łask, które ukształtują naszą rodzinę na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu.
Pomóż nam tak żyć, jak przyrzekliśmy; tak kochać, by Ciebie rozradować; tak postępować, jak Ty tego pragniesz!
Błogosław naszym postanowieniom i obietnicom. Dodaj nam odwagi, abyśmy przez modlitwę i umartwienie przyczynili się do nawrócenia grzeszników, do rozszerzania królestwa Twojego i Twojego Boskiego Syna, do zadośćuczynienia za wszystkie zniewagi, które niewdzięczni ludzie wyrządzają Twojemu matczynemu Sercu.
Prosimy Cię, Maryjo, Matko nasza, Pani i Królowo naszej rodziny:
Błogosław nam! Broń nas! Osłaniaj nas!
Wpisz nasze imiona do Twego Niepokalanego Serca jako zapewnienie Twojej szczególnej opieki. Amen.

 

 

MODLITWA WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ

według słów aktu zawierzenia Jana Pawła II, które zmieniły świat
«Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą!».
Błogosławiona jesteś, Maryjo, posłana przez Boga do Fatimy, która przyniosłaś światu orędzie nadziei, wezwanie do modlitwy i pokuty oraz prośbę o wynagradzanie za grzechy popełniane przez współczesnych ludzi.
Gdy Twe słowa o triumfie Twego Niepokalanego Serca zbliżają się zwolna do swego wypełnienia, my, odprawiając Wielką Nowennę przygotowującą nas do stuletniej rocznicy Twych fatimskich objawień, zwracamy się do Ciebie w duchu miłości, pokory i ufności bezgranicznej i jednocząc się z całym Kościołem wołamy do Ciebie:
«Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!»
Stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko nasza, Matko naszych rodzin, Matko ludzi i całych narodów. Ty znasz wszystkie nasze cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie wstrząsają naszym współczesnym światem. Prosimy, przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij macierzyńską miłością ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy pełni niepokoju o doczesny i wieczny los nas samych i wszystkich naszych sióstr i braci.
Mówiłaś ze smutkiem: «Wiele dusz idzie na potępienie». Swej duchowej córce Łucji tłumaczyłaś, że «dzisiejszy świat bardziej zasługuje na potop niż czasy Noego», a w swym fatimskim sekrecie pozostawiłaś nam ostrzeżenie: świat zasłużył dziś na wielką karę Bożą. Tylko Bóg ma moc zmienić bieg naszych dziejów, położyć kres rozrastającej się wokół nas cywilizacji śmierci, obudzić w ludziach pragnienie budowania nowego, lepszego świata. Jako uczniowie Chrystusa, wezwani do służby pod Jego sztandarem, stojąc dzisiaj przed Tobą, pragniemy wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z poświęceniem, w którym Syn Twój, z miłości ku nam, oddał się Ojcu: «Za nich - powiedział - Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie» (J 17,19). Pragniemy zjednoczyć się z naszym Odkupicielem w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić.
Oddajemy się dziś Tobie bez zastrzeżeń, by każdy z nas był «cały Twój», aż na wieki, by nic nie odłączyło nas od Jezusa, Zbawiciela świata. Niech nasze poświęcenie, zjednoczone z poświęceniem Twego Syna, ma moc przemieniać otaczający nas świat. Niech ogarnie wszystkich ludzi i przewyższa wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach: jakie już rozniecił w naszych czasach.
Prosimy Cię, Maryjo! Ukaż nam swe Niepokalane Serce, będące drogą, która zaprowadzi dzisiejszy świat do Boga. Prosimy: «Od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać!»
Wśród licznych zagrożeń i niepewności jutra, wołamy do Ciebie w zaufaniu bez granic:
Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas!
Przyjmij, nasza Matko, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Przepojone cierpieniem całych społeczeństw!
Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech, grzech w każdej jego postaci: w nas i wokół nas.
Niech nasze dziecięce oddanie się Tobie stanie się narzędziem, którym posłużysz się zgodnie z wolą Bożą, aby rychlej nadeszła cywilizacja miłości, aby pojawiła się wśród nas wiosna chrześcijaństwa i zakwitła świętością życia nas, naszych rodzin i całych narodów.
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!
Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat.
Amen.

 

LITANIA ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ FATIMSKIEJ
(wg Jana Pawła II Fatima, 13.05.1991 r.)

I. Matko Odkupiciela
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego...
racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
w grzechach swych uwikłany,
powstać z nich pragnący.
Dziś, zgromadzeni u Twoich stóp,
Matko Chrystusa i Matko Kościoła,
raz jeszcze zwracamy się do ciebie,
aby podziękować za wszystko
coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat
dla Kościoła, dla każdego z nas
i dla całej ludzkości.
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko Chrystusowa i Matko Kościoła
- Dziś jesteśmy tutaj, aby dziękować, żeś zawsze nas wysłuchiwała, że okazywałaś się Matką
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko Misyjnego Kościoła - Idącego drogami ziemi ku trzeciemu milenium chrześcijaństwa, dziękujemy Ci za Twoją wędrówkę z nami
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko ludzi - dziękujemy Ci za nieustanną opiekę, która pozwoliła nam uniknąć katastrof i nieodwracalnych zniszczeń, umożliwiła postęp i osiągnięcie nowoczesnych zdobyczy społecznych
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko narodów - dziękujemy Ci za niespodziewane przemiany, które przywróciły wiarę w przyszłość narodom nazbyt już długo pozostającym w ucisku i upokorzeniu
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko życia - dziękujemy Ci za liczne znaki mówiące o tym, że Jesteś z nami, że chronisz nas przed złem i przed mocami śmierci
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko życia - dziękujemy Ci Ta to, że byłaś w szczególny sposób 13 maja 1981 r przy Janie Pawle II, który czuł przy Sobie Twoją opiekuńczą obecność
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko każdego człowieka - walcząca o życie, które nie zna śmierci, dziękujemy Ci, że wspomagasz nas w tej walce
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

II. Okaż, że jesteś Matką
- Matko ludzkości odkupionej Krwią Chrystusa
- Okaż, że jesteś Matką.

- Matko miłości doskonałej
- Okaż, że jesteś Matką.

- Matko Nadziei i pokoju
- Okaż, że jesteś Matką.

- Święta Matko Odkupiciela
- Okaż, że jesteś Matką.

- Nie przestawaj okazywać, żeś jest Matką wszystkich, świat bowiem potrzebuje Ciebie
- Okaż, że jesteś Matką.

- Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna
- Okaż, że jesteś Matką.

- Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu może zająć ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność zmierza do zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej
- Okaż, że jesteś Matką.

III. Bądź nam towarzyszką drogi
Matko nadziei:
- bądź towarzyszką drogi człowieka schyłku XX wieku
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź towarzyszką drogi ludzi wszystkich kultur i ras
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź towarzyszką drogi wszystkich stanów i każdego wieku
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź z młodymi, bohaterami dni pokoju, które nadejdą
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź towarzyszką drogi narodów, które niedawno odzyskały przestrzenie wolności i teraz budują swoją przyszłość
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- bądź towarzyszką drogi Europy, która od Zachodu po Wschód - nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo nie odkryje wspólnych korzeni
- Bądź nam towarzyszką drogi.

- potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtownym konfliktom, które wciąż jeszcze są jego udręką
- Bądź nam towarzyszką drogi.

IV. Okaż, że jesteś Matką
Matko ubogich:
- tego, który umiera z głodu
- Okaż, że jesteś Matką.

- tego, który jest śmiertelnie chory
- Okaż, że jesteś Matką.

- tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość
- Okaż, że jesteś Matką.

- tego, kto nie znajduje pracy
- Okaż, że jesteś Matką.

- tego, który bezdomny i nie ma gdzie się schronić
- Okaż, że jesteś Matką.

- tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany
- Okaż, że jesteś Matką.

- tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie i daremnie szuka uciszenia
- Okaż, że jesteś Matką.

- tych wszystkich, którzy bronią życia, które jest odbiciem miłości Boga, pomóż bronić go zawsze, od świtu aż po jego naturalny zachód
- Okaż, że jesteś Matką.

V. Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze
- niechaj nadejdzie kres przemocy, niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

- niech w rodzinach zakwita jedność i zgoda
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

- niechaj nadejdzie pomiędzy narodami zrozumienie i szacunek
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

- niechaj prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

VI Czuwaj Maryjo
- na czekającej nas jeszcze drodze
- Czuwaj Maryjo.

- nad ludźmi
- Czuwaj Maryjo.

- nad narodami w nowej sytuacji, którym nadal zagraża widmo nowej wojny
- Czuwaj Maryjo.

- nad odpowiedzialnymi za losy państw
- Czuwaj Maryjo.

- nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los ludzkości
- Czuwaj Maryjo.

- nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadzki tego świata
- Czuwaj Maryjo.

- na drodze nowej ewangelizacji Europy
- Czuwaj Maryjo.

VII Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością
- w kolegialnej jedności z pasterzami
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.
- w komunii z całym ludem Bożym, rozsianym po świecie
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.
- odnawiając dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

VIII Wspomóż nas Maryjo
- postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem Człowieka
- Wspomóż nas Maryjo.
- niechaj nie ciąży nam zmęczenie
- Wspomóż nas Maryjo.
- niech trud nie opóźnia naszych kroków
- Wspomóż nas Maryjo.
- przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca
- Wspomóż nas Maryjo.

Maryjo, daj światu Chrystusa,
który jest naszym pokojem.
Niechaj narodów nie dzieli już
nienawiść i pragnienie zemsty.
Świat zaś niech nie ulegnie
mirażom fałszywego dobrobytu,
który zabija godność osoby
i wystawia na nieustanne ryzyko
całe stworzenie.
Czuwaj Maryjo nad naszą wędrówką
i spraw, byśmy w niebie pełni
radości oglądali Twego Syna.-Amen

 

 

LITANIA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, wysłuchaj nas!
Jezu Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze wieczny, który jesteś w niebie
- zmiłuj się nad nami!
Synu, Zbawicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami!
Serce Maryi – módl się za nami!
Serce Maryi stworzone na wzór Serca Bożego...
Serce Maryi, Serce Niepokalanie Poczętej...
Serce Maryi, godny przybytku Ducha Świętego...
Serce Maryi, Serce Matki Bożej Mądrości...
Serce Maryi, Serce Matki Słowa Bożego...
Serce Maryi, Serce Matki pięknej Miłości...
Serce Maryi, której miłość jest mocniejsza niż śmierć...
Serce Maryi, przeszyte mieczem boleści...
Serce Maryi, ofiarowane z Chrystusem u stóp krzyża...
Serce Maryi, obrazie Serca Jezusowego...
Serce Maryi, rozkoszy serca Jezusowego...
Serce Maryi, przybytku świętości...
Serce Maryi, Serce Szafarki wszelkich łask...
Serce Maryi, wybawienie grzeszników...
Serce Maryi, pociecho utrapionych...
Serce Maryi, umocnienie opuszczonych...
Serce Maryi, ucieczko zrozpaczonych...
Serce Maryi, schronienie dla prześladowanych i przygnębionych...
Serce Maryi, nadziejo umierających...
Serce Maryi, obrono dla ludów w ich troskach...
Serce Maryi, mocy Kościoła w jego walce z potęgami ciemności...
Serce Maryi, Serce Królowej zwyciężającej błędy całego świata...
Serce Maryi, Serce chwalebnej Królowej Wszechświata
Serce Maryi, Serce naszej Matki...
Serce Maryi, Serce godne największej chwały...
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
- zmiłuj się nad nami!
Módl się za nami, Święta Matko Boża, aby nasze serca rozpaliły się w zetknięciu z Boskim płomieniem, którym Twoje Serce jest w niewypowiedziany sposób objęte.
Boże wieczny i wszechmocny! Ty przygotowałeś w Sercu błogosławionej Dziewicy Maryi godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Udziel nam i tym wszystkim, którzy oddają cześć Jej Niepokalanemu Sercu, łaski coraz większego upodabniania się do niego. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Janie Pawle, módl się za nami.
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie, módl się za nami.
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka, módl się za nami.
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem, módl się za nami.
Całkowicie oddany Maryi, módl się za nami.
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych, módl się za nami.
Następco Piotra i Sługo sług Bożych, módl się za nami.
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary, módl się za nami.
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań, módl się za nami.
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, módl się za nami.
Gorliwy Miłośniku Eucharystii, módl się za nami.
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi, módl się za nami.
Misjonarzu wszystkich narodów, módl się za nami.
Świadku wiary, nadziei i miłości, módl się za nami.
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych, módl się za nami.
Apostole pojednania i pokoju, módl się za nami.
Promotorze cywilizacji miłości, módl się za nami.
Głosicielu Nowej Ewangelizacji, módl się za nami.
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię, módl się za nami.
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, módl się za nami.
Papieżu Bożego Miłosierdzia, módl się za nami.
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, módl się za nami.
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, módl się za nami.
Bracie i Mistrzu kapłanów, módl się za nami.
Ojcze osób konsekrowanych, módl się za nami.
Patronie rodzin chrześcijańskich, módl się za nami.
Umocnienie małżonków, módl się za nami.
Obrońco nienarodzonych, módl się za nami.
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, módl się za nami.
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży, módl się za nami.
Dobry Samarytaninie dla cierpiących, módl się za nami.
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, módl się za nami.
Głosicielu prawdy o godności człowieka, módl się za nami.
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu, módl się za nami.
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata, módl się za nami.
Uosobienie pracowitości, módl się za nami.
Zakochany w krzyżu Chrystusa, módl się za nami.
Przykładnie realizujący powołanie, módl się za nami.
Wytrwały w cierpieniu, módl się za nami.
Wzorze życia i umierania dla Pana, módl się za nami.
Upominający grzeszników, módl się za nami.
Wskazujący drogę błądzącym, módl się za nami.
Przebaczający krzywdzicielom, módl się za nami.
Szanujący przeciwników i prześladowców, módl się za nami.
Rzeczniku i obrońco prześladowanych, módl się za nami.
Wspierający bezrobotnych, módl się za nami.
Zatroskany o bezdomnych, módl się za nami.
Odwiedzający więźniów, módl się za nami.
Umacniający słabych, módl się za nami.
Uczący wszystkich solidarności, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam,Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Janie Pawle.
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

K: Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

Modlitwa za wstawiennictwem świętych Dzieci z Fatimy

„Boże nieskończenie dobry, który miłujesz niewinność i wywyższasz pokornych, spraw abyśmy, za wstawiennictwem Niepokalanej Matki Twojego Syna, naśladując świętych Franciszka i Hiacyntę, w prostocie serca Tobie służyli i weszli do królestwa niebieskiego.”

Rozaniec  

Jak odmawiać różaniec

 • Na początku należy uczynić znak Krzyża świętego i na krzyżyku odmówić Wierzę w Boga.
 • Na pierwszym paciorku odmawia się Ojcze nasz.
 • Na trzech dalszych Zdrowaś Maryjo.
 • Są to modlitwy wstępne; ich intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości. Przy odmawianiu wszystkich części różańca wystarczy modlitwy wstępne odmówić tylko przed częścią pierwszą.
 • Następnie zapowiada się daną część i tajemnicę jako temat do rozważania na tle powtarzanych modlitw ustnych: Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. 

 •  

  Po każdym Chwała Ojcu odmawiamy tzw. modlitwę fatimską: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. 
 • Odmawiając różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona rozważała w swoim sercu. Mamy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym,

 •  

  Wiele razy w historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE
(odmawiamy w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa

 

CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE
(odmawiamy we wtorki i piątki)
1. Modlitwa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Ukoronowanie cierniem
4. Droga krzyżowa
5. Śmierć Jezusa na krzyżu

CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA
(odmawiamy w czwartki)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

 

CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE
(odmawiamy w środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Matki Bożej
5. Ukoronowanie Matki Bożej

 

 

Pierwsze soboty 

W 1917 r. w Fatimie w Portugalii Matka Najświętsza objawiła się trójce dzieci: Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Przychodziła przez kolejnych sześć miesięcy, od maja do października, każdego trzynastego dnia miesiąca. W sierpniu Piękna Pani pojawiła się później, gdyż trzynastego dzieci były więzione. Ukazując się po raz drugi, 13 czerwca, Matka Boża zapowiedziała, że niedługo zabierze Franciszka i Hiacyntę do nieba, a Łucję pozostawi, gdyż Jezus pragnie posłużyć się nią, aby ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Tego dnia dzieci ujrzały Niepokalane Serce Maryi znieważane przez grzechy ludzkości, co symbolizowały otaczające Je ciernie. Maryja powiedziała też do dzieci i innych zgromadzonych:
Chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec.
Innym razem Matka Boża prosiła o ofiarowanie modlitw i cierpień w intencji grzeszników:
Módlcie się, módlcie się dużo i dokonujcie umartwień za grzeszników, bo wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie chce się umartwiać za nie i za nimi wstawiać (sierpień).
Dzieci ujrzały także przerażającą wizję piekła. Matka Boża powiedziała do nich:
Widziałyście piekło, do którego trafiają dusze biednych grzeszników. Aby ich zbawić, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczynią to, co wam powiem, wiele dusz się zbawi i zazna pokoju…. Przybędę, aby zażądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i zadośćczyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli wysłuchają moich próśb, Rosja nawróci się i zapanuje pokój (13 lipca).

WIELKA OBIETNICA
Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
10 grudnia 1925 r. objawiła się Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało:
Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.
Maryja powiedziała:
Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z laskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.
Dlaczego pięć sobót wynagradzających?
„Córko moja – powiedział Jezus – chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:
1. Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu, 2. Przeciw Jej Dziewictwu, 3. Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu, 4. Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki, 5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.”

WARUNEK 1
Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca
Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, że ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi.
Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag, o których mówi Jezus. Można wzbudzić intencję podczas przygotowywania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia. Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę:
Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.
Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

WARUNEK 2
Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca
Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub podobną modlitwę:
Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę, Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedząc, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której
Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.

WARUNEK 3
Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca
Po każdym dziesiątku należy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy.
Akt wynagrodzenia:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Zaleca się odmówienie Różańca wynagradzającego za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmawia się go tak jak zwykły Różaniec, z tym, że w „Zdrowaś Maryjo…” po słowach „…i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus” włącza się poniższe wezwania, w każdej tajemnicy inne:
1. Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie! 2. Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo! 3. Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej! 4. Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków! 5. Rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!

WARUNEK 4
Piętnastominutowe rozmyślania nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca
(Podajemy przykładowe tematy rozmyślania nad pierwszą tajemnicą radosną).
1. Najpierw odmawia się modlitwę wstępną:
Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie, Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic świętego różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz.
2.Należy przypomnieć sobie relację ewangeliczną (Łk 1, 26-38). Odczytaj tekst powoli, w duchu głębokiej modlitwy.
3. Z pokorą pochyl się nad misterium swojego zbawienia objawionym w tej tajemnicy różańcowej. Rozmyślanie można poprowadzić według następujących punktów:
a) Rozważ anielskie przesłanie skierowane do Maryi.
Centralnym punktem tego wydarzenia nie jest ktoś wielki, uczony i sławny w świecie, lecz skromna i pokorna Maryja. – Rozważ znaczenie cnoty pokory. -Bóg nie patrzy na wygląd zewnętrzny, lecz na wnętrze, na piękno i bogactwo duszy. – Rozważ, jak Bóg ocenia nas inaczej niż czyni to świat. – Anioł, który pozdrawia Maryję, patrzy na Nią jako na swoją Panią i Królową. „Królowo Aniołów” - pozdrawiamy Maryję w Litanii Loretańskiej. – Rozważ wielkość wywyższenia swej Matki. – Dopóki grzeszni ludzie za przykładem Anioła czczą i pozdrawiają Matkę Bożą, mogą mieć nadzieję, że nie spotka ich zagłada. Jeśli ktoś z wiarą pozdrawia Maryję, wówczas sprzeciwia się Szatanowi i przyłącza się do zastępu dobrych duchów. – Rozważ tajemnicę dostępu do zbawienia przez zjednoczenie z Maryją.
b) Rozważ odpowiedź Najświętszej Maryi Panny.
Maryja mówi: „Oto ja służebnica Pańska”. Tę odpowiedź udzieliła Ona z wiarą, z pokorą i niezmierzoną miłością. -Rozważ wiarę i pokorę Maryi. – Wypowiedź ta ukazuje usposobienie Serca Maryi. Od Niej można się uczyć odpowiadania na Boże polecenia, życzenia i zrządzenia. – Rozważ, jak możesz z pełnym pokory i miłości przyzwoleniem odpowiadać Bogu. – W odpowiedzi Maryi mieści się godna podziwu i sprawiająca cuda wiara. – Wzbudź w sobie pragnienie żywej, mocnej i niewzruszonej wiary.
c) Rozważ wcielenie Syna Bożego.
„A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.” – Rozważ ten cud. – W tym momencie wszystkie niebieskie duchy uwielbiają Boga wcielonego w łonie Najświętszej Dziewicy. – Wspólnie z nimi módl się o głęboką pokorę serca i okazanie gotowości spełnienia wszystkiego tego, czego Bóg od ciebie oczekuje.
4. Z kolei zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu Litanię Loretańską.
Na zakończenie dodaj:
Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przestaniu anioła, Twój Syn jednorodzony stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z wiarą uznaję Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen.
5. Na zakończenie wzbudź w sobie postanowienia duchowe.
• Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawał Jej cześć.
• Będę uczył się od Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia.
• Obudzę w sobie nabożeństwo do mego Anioła stróża.
Aby zatriumfowało Niepokalane Serce Maryi
Niniejszą treść zamieszczamy z myślą o niesieniu pomocy tym wszystkim, którzy pragną odprawiać nabożeństwo pierwszych sobót. Ale nawet taka pomoc może okazać się nieskuteczna, ponieważ Szatan, wróg Maryi i nieprzyjaciel naszego zbawienia będzie mnożył przeszkody, aby odciągnąć ludzi od odprawienia tego nabożeństwa. Dlatego zalecamy modlić się do Michała Archanioła, aby wyprosić w niebie potrzebne wsparcie.
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

W I sobotę każdego miesiąca o godz. 8.00 sprawowana jest Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi oraz nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca.

 

 

Żywy różaniec

Żywy Różaniec jest modlitewnym łańcuchem 20 osób, stanowiących jedną różę. Osoby te zobowiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki i rozważania odpowiedniej tajemnicy, wybranej w danym miesiącu. Gdy wszystkie osoby, należące do jednej „róży”, wypełniają swoje zobowiązania (nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi), wówczas każdego dnia „róża” odmawia cały Różaniec i rozważane są wszystkie tajemnice. Kto zatem należy do Żywego Różańca i odmawia tylko jedną dziesiątkę, ten każdego dnia uczestniczy w całym Różańcu, a także w odpustach i przywilejach…

I tu małe wyjaśnienie… Są bowiem osoby, które – mimo że nie należą do Żywego Różańca – odmawiają każdego dnia cały Różaniec. To dobrze, ale we wspólnocie jesteśmy jak jedna wielka rodzina, która w wyznaczonych intencjach wspólnie prosi Boga i choć fizycznie oddaleni, to jednak łączymy się duchowo jako jedna wielka rodzina. I spełniają się wtedy słowa Jezusa: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich”. (Mt,18,20) – dodajmy: ze swoim błogosławieństwem! I nie „dwaj albo trzej”, ale aż dwadzieścia osób gromadzi się w Imię Jezusa. I chociaż nie są oni fizycznie razem, zazwyczaj bowiem każdy odmawia tę dziesiątkę Różańca sam, np. w domu, to jednak duchem są razem, jak jedna rodzina. To jest osobista korzyść z przynależenia do Żywego Różańca.

Obecnie w naszej parafii jest 6 Róż Różańcowych: 1 męska, 4 żeńskie i 1 mieszana. Maryja chce nas wszystkich. Przecież wszyscy jesteśmy Jej dziećmi.
ZAPRASZAMY ZATEM DO WSPÓLNEJ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
Bardzo serdecznie zachęcamy kolejnych Parafian do włączania się do naszej Rodziny Różańcowej! ... Jeżeli zapragniesz się znaleźć w gronie czcicieli Matki Bożej, Ona wynagrodzi Ci to stokrotnie, obdarzając swoją miłością i niezliczonymi łaskami!
Przyjdź, to tak niewiele, ale i bardzo dużo, bo każda dziesiątka Różańca ma moc niezwykłą! Uczy miłości do Boga, Maryi i ludzi, uczy pokory i dobroci...
Zapisać się można na furcie klasztornej lub u zelatorek w I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00.

 

"Słuchajmy głosu niebieskiej Matki! Niech słucha go cały Kościół! Niech słucha go cała ludzkość, bowiem Najświętsza Panna pragnie jedynie wiecznego zbawienia ludzi według planu Bożej Opatrzności!".

św. Jan Paweł II

 

 

 

Copyright © Parafia Świętego Antoniego z Padwy